Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Χρονιότητα στις παθήσεις για προσλήψεις στο Δημόσιο, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016

Προς:

Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
olgagerovasili@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ypourgos@ydmed.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
j.spiliotopoulos@ydmed.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ
roufou@ydmed.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
s.galani@ydmed.gov.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

Σημαντική επισήμανση για πιθανή νομική παράλειψη και σφάλματος στην Υπουργική Απόφαση, στις 3 Φεβρουαρίου 2017, με θέμα:
« Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224).»

  Αξιότιμοι κύριοι, καθώς γνωρίζετε, με την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του άρθρου 25, του ν.4440/2016, το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και προσθέτει παραγράφους 8,9,10 και 11 στο ίδιο άρθρο.

  Καταρχάς, ας μας επιτραπεί η παρατήρηση για το ότι, ο τίτλος του θέματος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης δεν αντιστοιχεί με τις υπάρχουσες διατάξεις, καθώς στο άρθρο 25 του ν.4440/2016 δεν υπάρχει παράγραφος 6, 7 και 8.   Προφανώς, από κάποιο σφάλμα της σύνταξης, εννοεί τις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, των διατάξεων δηλαδή που τροποποιούνται και όχι του άρθρου 25 του ν.4440/2016 όπως εσφαλμένα αναφέρεται.
  Έτσι, στην πραγματικότητα, οι παράγραφοι 6, 7, και 8 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 είναι επί της ουσίας αυτές που στηρίζεται η ανωτέρω υπουργική απόφαση και πάνω σ' αυτές αναπτύσσεται.

  Το σημαντικότερο σημείο όμως, κατά την άποψή μας, χωρίς φυσικά να διεκδικούμε το αλάθητο, είναι το άρθρο 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης:
«Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους»

 Οι υποψήφιοι με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον για την κάλυψη του ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.

  Σ' αυτό το σημείο επιθυμούμε να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη η παράγραφος 5, άρθρου 14, του ν. 2190/1994, (η αμέσως προηγούμενη της παραγράφου 6) στην οποία αναφέρεται:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (Ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.»

 Απ' όσο γνωρίζουμε, οι διατάξεις του ν.1648/1986 έχουν καταργηθεί από τον Ν.2643/1998, «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», τον οποίο βεβαίως λαμβάνει υπόψη της η ανωτέρω υπουργική απόφαση. Βεβαίως, τόσο ο Ν.1648/1986 όσο και ο Ν.2643/1998 προβλέπουν το ίδιο πράγμα όσον αφορά τα προστατευόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα, ο Ν. 2643/98, με το άρθρο 1 προβλέπει:

Άρθρο 1 "Προστατευόμενα πρόσωπα"

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. ...
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον , που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).


  Είναι ξεκάθαρο ότι η διάταξη του νόμου αναφέρεται σε χρόνια πάθηση, προϋπόθεση που κατέστησε απαραίτητη τις διατάξεις της με αρ.47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β΄/18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και ¨Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998¨.

 Επομένως, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί απαραίτητα στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες σας, η προϋπόθεση της χρονιότητας στις παθήσεις των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, για τον λόγο του να αποφευχθούν η χρονοτριβή που θα δημιουργηθεί αργότερα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και η συνολική καθυστέρηση που θα προκαλέσει το παραπάνω σφάλμα στις προσλήψεις και τους διορισμούς των ατόμων της συγκεκριμένης ευπαθούς ομάδας.

 Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπόψη την άποψή μας, θα μελετήσετε εκ νέου την περίπτωση για να διαπιστώσετε ό,τι ισχύει από τις διατάξεις και πως αν χρειαστεί θα προβείτε σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να προληφθούν τυχόν δυσάρεστες παρενέργειες, που εκτός από το ότι θα επηρεάσουν τα ΑμεΑ, θα αυξήσουν άδικα και το δημόσιο κόστος, λόγω του χαμένου χρόνου εργασίας και χρήματος.

Η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:

Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015


Τελευταία ενημέρωση 21 Φεβρουαρίου 2017
Λάβαμε ως ενημέρωση τη νέα εγκύκλιο,  αρ. πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017, η οποία απαντάει στις απορίες μας, τερματίζει οιαδήποτε αντιφατική ερμηνεία του νόμου και παράλληλα δίνει εντολή στις υπηρεσίες Πρόνοιας όλων των Δήμων για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων.

Η εγκύκλιος 
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61, 21-02-2017

Έτσι, κάνουμε ξεκάθαρο στους αναγνώστες μας ότι:

 
Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, εφόσον απασχολούνται σε Κοιν.Σ.Επ., σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε Κοινωφελή Προγράμματα Ενίσχυσης της
Απασχόλησης ή στο λεγόμενο «3+1» πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή και σε προγράμματα αυτοαπασχόλησης,  εξακολουθούν και λαμβάνουν τα προνοιακά τους επιδόματα κανονικά.

Ακολουθεί η επιστολή που είχαμε στείλει στις 30 Ιανουαρίου 2017:


ΠΡΟΣ:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπόψιν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr


Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

  - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
ggp@yeka.gr
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4331/2015, ΑΡΘΡΟ 13.
 
 Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, αυτή την εποχή συμβαίνει να "τρέχει" δράση προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
 
 Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
  
  Ως προς αυτό, πολλά άτομα με αναπηρία, που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα λόγω της αναπηρίας τους, ρωτούν αν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα απασχόλησης χωρίς όμως να διακοπεί το επίδομα τους.

  Έχουμε υπόψη μας ότι την απάντηση σ΄αυτό μας τη δίνει ο Ν. 4331/2015, με το άρθρο 13:

«Αρθρο 13. Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση.
Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..»  

 Εκτιμούμε ότι η έννοια των λέξεων "ταυτόχρονα και αθροιστικά" αναφέρεται στην είσπραξη και των δύο παροχών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, επειδή προφανώς η επιθυμία του νομοθέτη δεν ήταν να γίνει κάποια διακοπή, προσωρινή αναστολή ή συμψηφισμός μεταξύ των δύο παροχών, αλλά για να μπορεί ο δικαιούχος να συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά τις παροχές του.

 Ως εκ τούτου, στις 29-09-2015, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, τμήμα Α', του Υπουργείου Εργασίας, με υπογραφή, ως εντολή, του τέως υπουργού εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλου, εξέδωσε Εγκύκλιο υπ' αρ. Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804, αποστέλλοντάς την προς όλους τους Δήμους της χώρας (Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας).

   Παρατηρείται όμως το εξής παράδοξο:
Ενώ έχει περάσει το χρονικό διάστημα των δεκαέξι μηνών, είναι πολλές οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας που σε ερωτήσεις ενδιαφερομένων είτε απαντούν πως έχουν άγνοια του θεσμικού πλαισίου, είτε πως αν δικαιούχος προνοιακού απασχοληθεί με το κοινωφελές πρόγραμμα απασχόλησης θα του διακοπεί αμέσως το προνοιακό επίδομα λόγω των συντάξιμων ενσήμων που θα προκύψουν από την απασχόληση αυτή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να μας δώσετε άμεσα έγγραφη απάντηση στα εξής δύο ερωτήματα:


1. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4331/2015, άρθρο 13, δύναται να απασχοληθεί το ΑμεΑ που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος χωρίς να απολέσει το επίδομά του;

2. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει το ΑμεΑ στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να δηλώσει την έναρξη της απασχόλησής του εξασφαλίζοντας ότι η Υπηρεσία δεν θα του διακόψει την παροχή με το πρώτο ένσημο που θα κάνει;
 

Tέλος, ευελπιστούμε σε μια άμεση, χωρίς καθυστέρηση, ανταπόκρισή σας καθώς η προθεσμία των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης εκπνέει στις 3/2/2017, οπότε αντιλαμβάνεστε το κατεπείγον του ζητήματος.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία


Στη Δημόσια Διαβούλευση Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύσαμε πρόταση ως εξής:

1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην υπολογίζουν κανέναν κώδικα δεοντολογίας. Αξιοσημείωτο δε ότι αναγκάστηκα να καταγγείλω την παραβατική τους συμπεριφορά όταν τους έπιασα να καπνίζουν εντός του χώρου εξέτασης των ασθενών! Αποδείξανε ότι δεν σέβονται ούτε τους ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα υγείας! Και γιατί άλλωστε, αφού τους προστατεύει η ανωνυμία τους;
Ποιος προστατεύει τα ΑμεΑ από ανώνυμους ιατρούς όταν κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι είναι ιατροί;
Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι οι ιατροί που μας εξετάζουν είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθηση μας;
Γι΄αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ υπογράφουν κάθε απόφαση κρίσης αναπηρίας με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα.

2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία με το να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο οι άνεργοι συμπολίτες μας με αναπηρίες που είναι ικανοί για εργασία. Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α. Αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί το πρόβλημα.

5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.

6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
Πόσο δημοκρατικό είναι να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο;
Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους!
Στη Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους, αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.
Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών των θυρών…

7. Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.
Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Η κρατική Λερναία Ύδρα

Τα προβλήματα που δημιουργούνται με το κράτος είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, αφού μόλις λύσεις ένα πρόβλημα το κράτος δημιουργεί πολλαπλάσια...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μόλις μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επειδή το σύστημα εσφαλμένα θεωρεί ότι τα ποσά από προνοιακό επίδομα αναπηρίας που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 781-2 αποτελούν ...επενδύσεις!

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να έχουν πρόβλημα όλοι όσοι έχουν εμφανίσει στις φορολογικές τους δηλώσεις τα παραπάνω ποσά, από προνοιακά επιδόματα, στους κωδικούς 617-8 & 619-20, για τον λόγο ότι το σύστημα θα τα εμφανίσει ως εισοδήματα (ενώ όμως τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, σύμφωνα με τις προηγούμενες πάγιες θέσεις του υπουργείου οικονομικών).*

* Το θέμα με την εσφαλμένη αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα (δείτε προηγούμενα άρθρα μας) και βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς το έχει αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά με εξαιρετικά βραδύ ρυθμό...

Τουλάχιστον δύο λάθη σε εγκυκλίους του ΙΚΑ!

 

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Π51/22/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΜΕΑ για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας αναφέρεται το εξής λάθος:

Περίπτωση 5]: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΦΩΣΗΣ - ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
[Κ.Υ.Α. αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (ΦΕΚ 965 Β')]
β) άτομα με κώφωση - βαρηκοΐα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 - 25 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση - βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη.


Πρέπει να γίνει διόρθωση, καθώς η διάταξη ορίζει τις ηλικίες 19-65 ετών.
 

Εγκύκλιος 23/2016, αρ. πρωτ. Σ40/66, 12/7/2016.
Στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση προς το ΙΚΑ, όπου αναφέρεται:
«
ΙΙ. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ή αναπηρίας, και β) εάν συμπληρώνω με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

Πρέπει όμως να ενημερώσουμε το ΙΚΑ πως τα παραπάνω δεν αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση με  διαδοχική ασφάλιση, αλλά τις προϋποθέσεις που καθιστούν αρμόδιο τον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης.

(Καλά θα' ταν αν θα μπορούσαν τα ΑμεΑ να βγαίνουν σε σύνταξη με 300 ένσημα, αλλά πού τέτοια τύχη... ή καλύτερα να λέμε μέριμνα).


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΚΕ.Π.Α μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ.
Σε αρκετούς χρήστες που συνδέονται με τον κωδικό τους παρατηρείται το εξής φαινόμενο:
Αφού συνδεθούν κανονικά προχωρούν στο να επιλέξουν διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α. και τότε διαπιστώνουν με απογοήτευση ότι το σύστημα δεν ανταποκρίνεται.


Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ότι στις 24 Οκτωβρίου 2016, ο κ. Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του με εκπροσώπους του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών,  στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει  τη δυνατότητα εξαίρεσης του εξωιδρυματικού επιδόματος από την εισφορά 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω δέσμευσης ήταν να δούμε μια ακόμα εγκύκλιο, την υπ' αρ. 

Φ. 10070/50569/ 1937/ 2016, από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία ερμήνευσε τις διατάξεις διαφορετικά σε σχέση με την αρχική εγκύκλιο Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 κι έτσι οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου κι εφεξής.

 Ο προβληματισμός μας όμως έγκειται στο ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στις διατάξεις, παρά μόνο στην ερμηνεία αυτών, πράγμα που θα μπορούσε να αντιστραφεί εύκολα στο μέλλον με το να επαναφερθεί η αρχική ερμηνεία, αφού δεν αναφέρεται πουθενά ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, παρά μόνο αναφέρεται η δεύτερη εγκύκλιος ως συνέχεια της αρχικής.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι εγκύκλιοι δεν νομοθετούν καθώς δεν αποτελούν πηγή δικαίου.
Επίλογος:
Για όλους τους παραπάνω λόγους κι επειδή αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χρόνου, θα παρακαλέσω τους αναγνώστες να προωθήσουν αυτό το άρθρο στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο E-mail: esaea@otenet.gr , καθώς επίσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οπουδήποτε αλλού.

Θα παρακαλέσω επίσης τους φίλους δημοσιογράφους, αν θελήσουν να κάνουν σχετικό δημοσίευμα, να μνημονεύσουν την αρχική πηγή της καταγγελίας μας.


Εύχομαι καλή χρονιά για το 2017, με υγεία, ειρήνη κι ευημερία για όλον τον κόσμο!

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/


Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια Ομιλία για τον Συνήγορο των ΑμεΑ

 
   Φίλοι μου, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, έδωσα ομιλία, για πρώτη φορά σε δημόσια εκδήλωση, για τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΩΝ ΑΜΕΑ στο κέντρο πολιτισμού "Ελληνικό Μολύβι".
  
   Ομολογώ ότι αιφνιδιάστηκα καθώς δεν είχα συνειδητοποιήσει πού πήγαινα...
Πριν λίγο καιρό μου είχε πει ο πρόεδρος του συλλόγου "Γέφυρα Ζωής", ο αγαπητός Διονύσης Γουράνιος: "Ανδρέα, θέλω να έρθεις να μιλήσεις δημοσίως για τον Συνήγορο των ΑμεΑ".
"Εντάξει" του είπα, χωρίς να ρωτήσω τίποτε, έγραψα μια ομιλία στα σύντομα και πήγα, χωρίς καν να προσέξω το είδος της εκδήλωσης, τον τόπο, το όνομα του μέρους, τίποτε απ' αυτά...
  
  Όταν μπήκα μέσα τρόμαξα με το πλήθος κόσμου και όχι μόνο αυτό, αλλά έπρεπε να μιλήσω έχοντας μπροστά μου την Περιφερειάρχη, κα Ρένα Δούρου, δύο δημάρχους και αντιδημάρχους, βουλευτές, προέδρους ενώσεων, δημοσιογράφους, ακόμα κι έναν ιερέα!
   Αγαπητοί μου φίλοι, ζήτησα βοήθεια από τον Θεό και μίλησα έχοντας πάντα ως σκοπό να ενοχλήσω (με την καλή έννοια) συνειδήσεις...
   Θέλω να πιστεύω, με αφορμή αυτό που είπε αργότερα ο συμπαθής δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκδήλωσης, κος Κώστας Αρβανίτης, ότι και λίγα τους είπα...
  Τα λόγια μου, όπως ο ίδιος είπε, του προκάλεσαν συναισθήματα συγκίνησης και θυμού μαζί.  Ελπίζω ότι παρόμοια συναισθήματα αισθάνθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.

   Επιθυμώ να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Διονύση Γουράνιο που μου έδωσε την ευκαιρία να συνεισφέρω στην υποστήριξη για την αναπηρία με την ομιλία μου. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

(Αρχικά, εφόσον ευχαρίστησα την Περιφερειάρχη, επειδή μας τίμησε με την παρουσία της, προετοίμασα ψυχολογικά το ακροατήριο ότι η ομιλία που θα ακολουθούσε δεν θα ήταν ευχάριστη, διότι είχε να κάνει με καταγγελία υπέρ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γι' αυτό και αισθάνθηκα την ανάγκη να ζητήσω πρώτα μια συγγνώμη).

Το βασικό μέρος της ομιλίας:
  Αγαπητοί φίλοι, ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο Διονύση Γουράνιο που με προσκάλεσε σ' αυτήν την εκδήλωση προσφέροντάς μου την τιμή και την ευχαρίστηση να προσφέρω κι εγώ, με τη σειρά μου, ένα μικρό λιθαράκι υπέρ της υποστήριξης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ.

  Ονομάζομαι Ανδρέας Μπαρδάκης και έχω δημιουργήσει από τον περασμένο Ιανουάριο μια διαδικτυακή κοινότητα στο facebook με την ονομασία "Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ".
 Σε κάποιους είμαι ήδη γνωστός από τη διαδικτυακή δραστηριότητα που έχω αναλάβει ως «Δωρεάν Συμβουλές σε ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους».

  Σκοπός αυτής της ομάδας είναι να ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον για τα δικαιώματα που έχουμε στις παροχές, κυρίως τις οικονομικές παροχές, όπως είναι η σύνταξη αναπηρίας, τα προνοιακά επιδόματα, οι φοροαπαλλαγές και οι διαδικασίες που απαιτούνται για να εξεταστεί κάποιος από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, κάνοντας αυτό που το κράτος δεν κάνει, δηλαδή προσπαθούμε να
προσφέρουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως επίσης έχουμε αναλάβει το μοναδικό καθήκον να καταγγέλλουμε υπηρεσίες και κράτος κάθε φορά που ο νόμος και οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται, από το ίδιο το κράτος.
  Επιθυμώ να ξεκαθαρίσω στους ανθρώπους ότι δεν είμαι νομικός, στη ζωή μου έκανα διάφορες δουλειές και έχω εργαστεί τα περισσότερα χρόνια ως ένας βοηθός λογιστής.

  Με τον καιρό όμως κι επειδή ήθελα πολύ να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου με αναπηρία, εξειδικεύτηκα στα δικαιώματα των ΑμεΑ. Αυτό γίνεται μέσα από την εμπειρία, επειδή το να γνωρίζει κάποιος τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά ζητήματα των ΑμεΑ δεν διδάσκεται σε κάποια σχολή.
  Ο ίδιος, έχω μερική αναπηρία, πράγμα που μου δίνει κάποια κατανόηση για τα προβλήματα των αναπήρων, αφού μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει μέσα στην αναπηρία του κάποιος να υποφέρει σωματικά και ψυχολογικά, να αισθάνεται μέσα στην ανεργία του καταδικασμένος κι απομονωμένος, μέχρι και αποκλεισμένος από την κοινωνία. Ανήμπορος να προσφέρει με τις όποιες δυνάμεις ή ικανότητες μπορεί να έχει, αφού η κοινωνία δεν είναι σε θέση να του τις αναγνωρίσει, εφόσον του
στερεί τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσει επαγγελματικά.

  Σήμερα, λοιπόν, βρίσκομαι για να προσκαλέσω όλους εσάς να μας βρείτε στο διαδίκτυο , για να μας βοηθήσετε να δουλέψουμε ομαδικά, δεν έχει σημασία αν είστε άνθρωποι που έχουν κάποια σχέση με την αναπηρία, μέσα στην ομάδα μας έχουν βρεθεί άνθρωποι απ' όλα τα πεδία που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν.
  Δικηγόροι, υπάλληλοι υπηρεσιών, διευθυντές, από την Πρόνοια, από το ΚΕ.Π.Α., δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, πρόεδροι συλλόγων, πάρα πολλοί γονείς, μέχρι και ιατρός υπάρχει στην ομάδα μας.
  Η ομάδα μας είναι ανοικτή σε όλους, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση για ανάγνωση ακόμα και οι χρήστες του διαδικτύου που δεν είναι μέλη στο facebook.
 
  Αυτό γίνεται επειδή θέλουμε να μας μάθει η Πολιτεία, θέλουμε να δείξουμε αυτό που πρέπει να αναλάβει κάποια στιγμή να κάνει το κράτος, να δημιουργήσει μια υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία, να δημιουργήσει μια υπηρεσία που να προστατεύει τα δικαιώματα των αναπήρων, όπως έναν Συνήγορο του Πολίτη με αναπηρία.

  Για εμάς, το βασικότερο πράγμα είναι η προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των αναπήρων - φροντίζοντας να επαγρυπνούμε συνέχεια - επειδή διαπιστώνουμε ότι κάποιες φορές παραβιάζονται από το ίδιο το κράτος.
  Διαπιστώσαμε και καταγγείλαμε πρώτοι ότι τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, το υπουργείο οικονομικών, για πρώτη φορά στα χρονικά, έρχεται να τα "εισοδηματικοποιεί" δηλώνοντάς τα στη φορολογική δήλωση σε λάθος κωδικό, βασιζόμενο μόνο σε ένα δελτίο τύπου, χωρίς να έχει νομικό πάτημα, αδιαφορώντας για τις επιστολές με τα αιτήματα που έχουμε στείλει και δίνοντας ασαφείς απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα των βουλευτών που
υποκινήσαμε, καθώς και στον Συνήγορο του Πολίτη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε, μιας που είναι η μοναδική υπηρεσία που έχουμε για να προσφεύγουμε, αφού για τα δικαιώματα των πολιτών δεν υπάρχει κάποιος θεσμός που να μπορεί να τους προστατεύει από την κρατική αυθαιρεσία.
 
  Εμείς δεν γκρινιάζουμε για την αδικία, αλλά καταγγέλλουμε πάντα με ντοκουμέντα.

  Έχουμε τους νόμους και όλες τις διατάξεις στα χέρια μας και διαπιστώνουμε ότι το κράτος προσπαθεί να ασκήσει δημοσιονομική πολιτική με το να πάρει φόρους απ ' όπου μπορεί , όπως και το να μη δίνει τις παροχές που οφείλει.
  Για παράδειγμα, όταν το υπουργείο οικονομικών αυθαίρετα θεωρεί και αντιμετωπίζει τα προνοιακά επιδόματα ως εισοδήματα, ενώ όμως δεν φέρουν επιστημονικώς και μέσα από τις έως τώρα, επίσημες θέσεις του υπουργείου, ότι τα προνοιακά επιδόματα δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, τότε το αποτέλεσμα είναι, σε πολλές περιπτώσεις, τα ΑμεΑ να
επιβαρύνονται άδικα με εισφορά αλληλεγγύης, να χάνουν την απαλλαγή στον ΕΝΦΙΑ που νόμιμα δικαιούνται, να χάνουν το ΕΚΑΣ και το οικογενειακό επίδομα στήριξης τέκνου και το επίδομα τρίτεκνων και πολυτέκνων, αγνοώντας όμως την αιτία που προξενεί αυτές τις απώλειες.
  Είναι απλό: Το φορολογητέο εισόδημά τους ξαφνικά αυξήθηκε από τα κοινωνικά βοηθήματα που δεν αποτελούν εισόδημα!

  Επίσης, επιθυμούμε να καταγγείλουμε το γεγονός ότι ενώ από τον Μάιο του 2015 έχει νομοθετηθεί η κατάργηση του παραβόλου στα ΚΕ.Π.Α. , το κράτος ακόμα να εφαρμόσει τον νόμο, με αποτέλεσμα οι άποροι και οι ανασφάλιστοι, όπως και οι έμμεσα ασφαλισμένοι, ακόμα καταβάλλουν παράβολο. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αναπηρία, είναι άπορος και με μηδέν εισόδημα, θα πρέπει να "γεννήσει" 46,14 ευρώ για να τα καταβάλει στα ΚΕ.Π.Α.

  Πάμε όμως και στο θέμα των ΚΕ.Π.Α.:
Συνήθως, το πρώτο 46ευρω πάει χαμένο, επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή θα "θεραπεύσει" την αναπηρία, καλή ώρα όπως "θεράπευσε" και τη δική μου, αφού μου είχε βγάλει ότι στις 31/12/2017 θα θεραπευτεί από μόνη της! Έπρεπε, δυστυχώς, να προσφύγω στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία ευτυχώς ο ιατρός ήταν πολύ
λογικός άνθρωπος, αφού να φανταστείτε, δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι κάποιος αμφισβήτησε τη χρονιότητα της πάθησής μου.
  Aκόμα αναρωτιέμαι αν υπήρχαν πραγματικοί ιατροί σ΄εκείνη την επιτροπή.
  Άλλωστε, ίσως δεν είναι τυχαίο που γνωρίζουμε περίπτωση που έχει φτάσει στα δικαστήρια, για αναπηρία που κρίθηκε από ιατρούς άσχετης ειδικότητας με την πάθηση του ΑμεΑ! Γνωρίζουμε τον δικηγόρο που έχει κάνει προσωπικά ο ίδιος αγωγή στους ιατρούς , καθώς είναι μέλος της ομάδας μας. Το θέμα αφορούσε τη μητέρα του.
   Τι άλλο να πω;
  Ότι τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής κάπνιζαν εντός του χώρου εξέτασης πριν μπω μέσα; Αδιαφορώντας εντελώς για αυτούς που πάσχουν από σοβαρές αναπνευστικές παθήσεις και νοσήματα του καρδιαγγειακού! Και γιατί όχι; Αφού τα προστατεύει η ανωνυμία τους!
  Πολλοί μου λένε ότι αντιμετωπίζουν αγενή συμπεριφορά από τις υγειονομικές επιτροπές, μα δεν
καταλαβαίνουν ότι όταν ο άλλος είναι ανώνυμος έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει; Όταν καπνίζοντας δεν σέβονται την υγεία μας περιμένει κάποιος να σεβαστούν την προσωπικότητά του;

  Θα κλείσω αυτή την ομιλία μεταφέροντας το κεντρικό σύνθημα που έχουμε στην ομάδα μας, κάθε φορά που στέλνουμε ομαδικές επιστολές για ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, ακόμα κι όταν δεν μας αφορούν σε προσωπικό επίπεδο.
Αυτό είναι:

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

 Επειδή για μας, στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ:

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - με αναπηρία ή χωρίς - είναι πρώτα ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ τους συνανθρώπους του με αναπηρίες.

Σας ευχαριστώ!


http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και Εξωιδρυματικό ΕπίδομαΑθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2016
Υπόψιν:

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
anypkal@yeka.gr
thfotiou@parliament.gr

Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr

Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
αξιότιμου κ. Δημήτρη Καρέλλα
ggp@yeka.gr

Κοινοποίηση:

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΘΕΜΑ: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.

  Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπ' Αριθμ. Δ23/οικ. 30299/2377/ 1.7.2016 (ΦΕΚ Β' 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,  καθορίστηκε το  Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρόγραμμα ή Κ.Ε.Α.) ως ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

  Στο άρθρο 2 της απόφασης, " Άρθρο 2: Ορισμοί για την εφαρμογή του Κ.Ε.Α.»
ορίστηκε ότι:
 «Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης. Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 2082/1992, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων, καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος».

  Κατόπιν,  το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διευκρινίσεις ως «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε στην επίσημη ιστοσελίδα για το Κ.Ε.Α.,  https://keaprogram.gr/

Εκεί διευκρινίζεται ότι:

 
«Μόνο τα ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του εισοδήματος. Αυτά είναι: (α) η σύνταξη αναπηρίας λόγω ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος και (β) οι συντάξεις αναπηρίας. Προνοιακά (μη ανταποδοτικά) επιδόματα αναπηρίας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα.
Τα επιδόματα αυτά περιλαμβάνουν:

Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο Δήμου
1) Επίδομα βαριάς αναπηρίας
2) Επίδομα για βαριά νοητική αναπηρία/υστέρηση
3) Επίδομα για τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ακρωτηριασμένους.
4) Επίδομα αιματολογικών παθήσεων
5) Επίδομα στους πάσχοντες από AIDS
6) Επίδομα για κωφά άτομα λόγω της απώλειας ακοής
7) Επίδομα τυφλότητας για οπτική αναπηρία
8) Επίδομα για εγκεφαλική παράλυση
9) Επίδομα για τη νόσο του Χάνσεν
10) Επίδομα κίνησης (για άτομα με ακρωτηριασμό ή παράλυση)


Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο Περιφέρειας
1) Επίδομα νεφροπαθών
2) Επίδομα για αιμοκάθαρση
3) Επίδομα για μεταμόσχευση νεφρού
4) Επίδομα για μεταμόσχευση ήπατος
5) Επίδομα για μεταμόσχευση καρδιάς
6) Επίδομα για μεταμόσχευση μυελού των οστών
7) Επίδομα για μεταμόσχευση πνεύμονα


Επιδόματα που χορηγούνται από το κράτος (μέσω μεταφοράς σε Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης)
1) Επίδομα αναπηρίας για τυφλότητα στους συνταξιούχους λόγω γήρατος
2) Εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας».


Από την παραπάνω οδηγία εκτιμούμε ότι δημιουργείται ερώτημα:

  Ποιο ακριβώς είναι το εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας που χορηγείται από το κράτος μέσω μεταφοράς σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης;   
  Μέσα στην παραπάνω έννοια περιλαμβάνεται και το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς, όπως είναι το ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κτλ.  το οποίο  καταβάλλουν στους ασφαλισμένους τους που έχουν παραπληγία/τετραπληγία;

  Επιθυμούμε επίσης να σας θέσουμε τον προβληματισμό μας ως εξής:
 Αν δεν εννοείτε το εξωιδρυματικό επίδομα  που καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους ασφαλισμένους τους, - πιθανόν για την αιτία του ότι μπορεί να θεωρείται  συνταξιοδοτική (δηλαδή ανταποδοτική) παροχή προνοιακού χαρακτήρα, - τότε θα δημιουργηθεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων του δημοσίου που λαμβάνουν το Επίδομα για τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ακρωτηριασμένους από την Πρόνοια και των ασφαλισμένων στους άλλους φορείς (του ιδιωτικού τομέα).

Για τους παραπάνω λόγους θα επιθυμούσαμε μια διευκρινιστική απάντηση για το παραπάνω θέμα.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Συνταξιούχοι ΑμεΑ Δημοσίου που παίρνουν το επίδομα λοχαγού. 2η επιστολή.

Επικαιροποίηση, 22 Δεκεμβρίου 2016, λάβαμε απάντηση από τον Συνήγορο του Πολίτη.  Αν θέλετε να στείλετε κι εσείς την επιστολή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μέσα στο κελί, την αποθηκεύετε και την επισυνάπτετε στο email. Συνίσταται η χρήση της ιδιότητας ως μέλος της ομάδας "Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", καθώς και η αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας, βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό.

Email αποστολής:
thfotiou@parliament.gr, anypkal@yeka.gr, ypep.co@ypep.gr, amea@yeka.gr, esaea@otenet.gr, gdp@yeka.gr

Email κοινοποίησης:
expol@glk.gr, gramsxkrpol@synigoros.gr, seedd@seedd.gr

Προς:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Απευθυνόμαστε για πρώτη φορά)
Υπόψιν κου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

Κοινοποίηση:
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
expol@glk.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΘΕΜΑ: Δεύτερη στη σειρά επιστολή με συγκεκριμένο αίτημα για το θέμα των συνταξιούχων Δημοσίου που λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας.

Από τις 16 Αυγούστου 2016 και τις επόμενες ημέρες, πολλά άτομα με αναπηρία, είχαμε ξεκινήσει μια μαζική αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών με την επιστολή που μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο και να ενημερωθείτε με όλα τα σχετικά έγγραφα http://logistis-amea.blogspot.gr/2016/08/blog-post_16.html για το θέμα των συνταξιούχων που λαμβάνουν το επίδομα λοχαγού, επειδή η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας αρνιόταν οποιαδήποτε από τις ειδικές οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται για την αναπηρία τους.

Κανένας φορέας δεν μπήκε στον κόπο να μας απαντήσει!

Από πρόσφατο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι αναπηρίας (δημοσίου) δικαιούνται το προνοιακό επίδομα που τους αντιστοιχεί, επειδή το επίδομα λοχαγού αποδείχτηκε ότι δεν αποτελεί "οικονομική ενίσχυση".

Η διάταξη είναι η ίδια για κάθε αναπηρία, όμως το υπουργείο Εργασίας έλαβε υπόψη του το έγγραφο του ΓΛΚ και εξέδωσε οδηγία μόνο για τους θαλασσαιμικούς και τις συναφείς με την αναιμία παθήσεις, επειδή έλαβε υπόψη του μόνο το αίτημα από τον σύλλογό τους, ενώ για τους παραπληγικούς που είχαν στείλει κι εκείνοι με τη σειρά τους, προκειμένου να τους καταβάλλεται ολόκληρο το επίδομα παραπληγίας (και όχι το 1/2 του ποσού) δεν φαίνεται να τους έχει απαντήσει.

Ως πολίτες του ελληνικού κράτους ζητάμε οι νόμοι της Ελλάδος να εφαρμόζονται όπως προβλέπουν, χωρίς να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των κατηγοριών αναπηρίας.

Επομένως, το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να εκδώσει άμεσα σαφείς οδηγίες άρσης του μέτρου για όλες τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται σε ΑμεΑ, καθώς επίσης να καταβάλλει στους δημοσίους συνταξιούχους με παραπληγία, που λαμβάνουν το επίδομα λοχαγού, το 1/2 (ήμισυ) του εξωιδρυματικού (παραπληγικού) επιδόματος ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαι:

1. Από τη Δημόσια Διοίκηση (όλοι οι αρμόδιοι φορείς στους οποίους απευθύνεται αυτή η επιστολή),
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεστε να πάρετε σε σχέση με τα παραπάνω και ειδικά για το θέμα των συνταξιούχων παραπληγικών Δημοσίου.

2. Από τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), κ. Ι. Βαρδακαστάνη,
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεται να πάρει η Ε.Σ.Α.μεΑ

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Λάβαμε έγγραφη απάντηση από τον Συνήγορο του Πολίτη, με ημερομηνία έκδοσης 2 Δεκεμβρίου 2016, ως εξής:


Αξιότιμε κ. Μπαρδάκη,
  
   Σε συνέχεια της αναφοράς σας με κωδικό υπόθεσης xxxxxx, με την οποία μας κοινοποιείτε επιστολή σας προς το γραφείο Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα γραφεία Γενικού Διευθυντή και Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, τη Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες και φορείς σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος παραπληγίας σε συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν ταυτόχρονα επίδομα λόγω ανικανότητας από το Δημόσιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το θέμα έχει τεθεί υπόψη μας μετά από αναφορές συνταξιούχων του Δημοσίου που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.
 
   Σε συνέχεια αυτών, έχουμε ήδη προβεί σε έγγραφες παρεμβάσεις προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναμένουμε την απάντησή τους.

   Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση χρειαστείτε.
   Σας ευχαριστούμε που απευθυνθήκατε στο Συνήγορο του Πολίτη.

                                                                                                 Με τιμή,

                                                                                          Χρήστος Α. Ιωάννου
                                                                                    Βοηθός Συνήγορος του Πολίτηhttp://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/